• Illustration


ПРО 

Коаліція, яка об’єднує більше 80 фахівців з України та з-за кордону, які об’єднали свої зусилля для розвитку знань і методик для відбудови міських і сільських середовищ й інфраструктури України.
ГО заснована у 2022 році у відповідь на масштабні руйнування, спричинені військовою агресією Росії.
Через планування й дослідження, ми вирішуємо термінові потреби стейкхолдерів, поєднуючи їх із майбутніми стратегіями. Використовуючи дослідження в інших (повоєнних) країнах, ми розробляємо нові орієнтовані на майбутнє методи урбаністичного дизайну, організації через співтворення та сталого розвитку.
Ro3kvit – це yкраїнська команда з іноземною підтримкою. Усі експерти мають досвід проєктування в Україні або пост-конфліктного планування. Мінімум 50% експертів – з України, серед яких – дослідники, проєктувальники, радники, викладачі

ABOUT

A coalition of over 80 professionals from Ukraine and beyond who united their efforts to develop knowledge and methodologies for rebuilding Ukraine’s urban and rural environment and infrastructure.
NGO is founded in 2022 in response to the massive destruction caused by Russian military aggression.
Through design and research, we address urgent needs raised by stakeholders now and connect this to future strategies. Fuelled by studies on other (postwar) countries, we are developing new, future oriented urban design methods, co-creative organisation and sustainable development.

Ro3kvit is a Ukrainian-based project with a foreign support. All experts have experience in developing projects in Ukraine or in a post-conflict planning. At least 50% of the team members are Ukrainian experts. Among them are researchers, designers, policy advisors, educators.

  • Illustration


НАША ЕКСПЕРТИЗА

― архітектура і житлобудівництво
― міське / регіональне планування
― повоєнне відновлення
― культура й спадщина
― економіка
― енергетика
― мобільність і транспорт
― ландшафт
― екологія
― циркулярність
― соціологія
― розробка політик

OUR EXPERTISE

― architecture and housing― urban / regional planning― post-war recovery― culture and heritage― economy― energy― mobility and transport― landscape― ecology― circularity― sociology― policy-making

  • Illustration


НАШІ ЦІЛІ

Покращити якість життя в Україні:

             ― методології             ― інтегрований підхід             ― залучення громадян

Бути готовим до закінчення війни – переосмислення та консультування:

             ― встановлення порядку денного             ― розвиток потенціалу             ― застосування стандартів ЄС

OUR GOALS

Improve the quality of living in Ukraine:

― methodologies ― integrated approach ― citizens involvement

To be prepared when the war ends – rethink and advise:

― setting the agenda ― capacity building ― EU standards

  • Illustration


НАШІ ЦІННОСТІ

OUR VALUES

Суспільство

Соціальна інклюзивність:людина понад усе

Society

Social and inclusive:
people first

Освіта

Навчання, освіта та безперервний розвиток

Education

Learning, educating
and continuity

Довговічність

Кліматична сталість та життєстійкість на покоління вперед

Durability

Climate proof and resilientfor future generations

Етика

Прозорість та етичність

Ethics

Transparent and ethical
generations

Мережування

Розвиток мережі фахівців в Україні та за її межами

Network

Network development within Ukraine and beyond

  • Illustration


СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

Дослідження

             ― польові дослідження             ― кейс стаді             ― університетські курси

Дії / Проєкти

             ― стратегії розбудови міст             ― команди проєктувальників             ― пілотні проєкти в Україні             ― консультаційні групи щодо змін у законодавстві                   (для уряду та місцевої влади)

Освіта

             ― відкриті дискусії             ― лекції та курси             ― вебінари

FIELDS OF ACTIVITY

Research

― fieldwork ― case studies ― university courses

Action / Projects

― city strategies ― design teams ― pilot projects in Ukraine ― policy advice teams for national and local governments

Education

― public discussions ― lectures and courses ― webinars

Illustration

Фокус

― глибинне розуміння післявійськового та українського планування― методики та посібники― мережа експертів з України та з-за кордону

Focusing

― deep understanding of postwar and Ukrainian planning― methodologies and guidebooks― network of experts from Ukraine and abroad

  • Illustration


ПРОГРАМИ
ТА ПРОЄКТИ

PROGRAMMESAND PROJECTS

Архітектура та житло

― житлова політика ― параметри для збірного житла ― масове житло / каталоги серійного будівництва― дослідження нагальної житлової потреби― кооперативне житло

Architecture and housing

― housing policy
― parameters for prefabricated housing
― mass housing/ catalogue of housing series
― urgent housing research project
― cooperative housing

Містопланування та міський дизайн

― методики та посібники длярізних категорій потребуючихукраїнських міст і сіл:окуповані; на лінії фронту;близько від лінії фронту;далеко від лінії фронту― пілотні проєкти: Маріуполь,Запоріжжя, Рівне, Буча та інші
Urban planning and design

― methodologies and guidebooks for different categories of ukrainian cities and villages in need: occupied; on the frontline; close to the frontline;
far from the frontline
― pilot projects: Mariupol, Zaporizhya, Rivne, Bucha and others

Ресурси та інфраструктура

― моніторинг та оцінка довкілля для стейкхолдерів― кліматична стійкість через розвиток методик адаптивного планування― моделі сталої мобільності― будівництво з повторним використанням матеріалів― розвиток спроможностіта програмний розвитокенергетичних спільнот― участь у відповіднихінноваційних програмах ЄС

Resources and infrastructure

― environmental monitoringand assessment for multistakeholders― climate resilience by designadaptation methodology development― sustainable mobility models― circular building and materials― energy communities’ capacitybuilding and program development― participation in the EU innovation programs related to the topics

Соціоекономічні питання

― ідентичність та публічнийпростір― спадщина й культура― врядування― спільноти― партиципація― пілотний проєкт Ко-Хатив Івано-Франківську
Socio-economic issues

― identity and public space ― heritage and culture ― governance ― commons ― participation ― CO-HATY Ivano-Frankivsk pilot

Розвиток знань та спроможності

― платформа для обміну знань
щодо повоєнних досліджень
― розвиток спроможності
місцевої влади та спільнот
― академічні програми
― публікації (статті, книжки)
― відкриті лекції, круглі столи,
вебінари

Network

― knowledge platform on post-war research ― capacity building for local governance and for communities ― academic programs ― publications (articles, books) ― public lecture series, round tables, webinars

  • Illustration


НАШІ ПАРТНЕРИ

OUR PARTNERS

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration